Tiếng Hà LanSửa đổi

Phó từSửa đổi

nou

 1. bây giờ; xem nu
 2. tiểu từ nhấn mạnh sự gấp rút của lời mệnh lệnh
  Ga nou! Straks kom je nog te laat!
  Bạn hãy đi đi! Không thì bạn sẽ tới muộn!

Thán từSửa đổi

nou

 1. than từ để giục người khác
  Nou, zeg op.
  Máy nói đi.
 2. than từ không nghĩa được sử dụng khi người ta suy nghĩ trước khi nói
  Nou, ik weet het nog niet zo zeker.
  À thì… tôi chưa biết chắc.