Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

noting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của note.

Chia động từSửa đổi