Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨʔɨ˧˥ tïŋ˧˥˧˩˨ tḭ̈n˩˧˨˩˦ tɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨ̰˩˧ tïŋ˩˩˧˩ tïŋ˩˩nɨ̰˨˨ tḭ̈ŋ˩˧

Tính từ sửa

nữ tính

  1. Xem thùy mị
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)