Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nḭ̈ʔŋ˨˩ nɔ̰ʔt˨˩nḭ̈n˨˨ nɔ̰k˨˨nɨn˨˩˨ nɔk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nïŋ˨˨ nɔt˨˨nḭ̈ŋ˨˨ nɔ̰t˨˨

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa