Tiếng Mường Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

nẵng

  1. nặng.