Tiếng Pháp sửa

Danh từ sửa

molybdène

  1. (Hóa học) Molipđen.

Tham khảo sửa