Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈmɑː.dʒə.lɜː/

Tính từ sửa

modular /ˈmɑː.dʒə.lɜː/

  1. Tính chất môđun, môđun tính.

Tham khảo sửa