Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

magnetising

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của magnetise.

Chia động từSửa đổi