Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˥ law˧˥liə̰ŋ˩˧ la̰w˩˧liəŋ˧˥ law˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˩˩ law˩˩liə̰n˩˧ la̰w˩˧

Tiếng Seneca sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa