Tiếng Mường

sửa

Danh từ

sửa

lảo

  1. cây nứa.