Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
len˧˧ kaːw˧˧len˧˥ kaːw˧˥ləːŋ˧˧ kaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
len˧˥ kaːw˧˥len˧˥˧ kaːw˧˥˧

Phó từ sửa

lên cao

  1. diễn tả hành động đi theo chiều hướng lên
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)