Tiếng Nguồn sửa

Danh từ sửa

lãn

  1. (Cổ Liêm) lưỡi.