Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ to̰n˧˩˧ tʰɨəŋ˧˧laːm˧˧ toŋ˧˩˨ tʰɨəŋ˧˥laːm˨˩ toŋ˨˩˦ tʰɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ton˧˩ tʰɨəŋ˧˥laːm˧˧ to̰ʔn˧˩ tʰɨəŋ˧˥˧

Động từ sửa

làm tổn thương

  1. Xem tổn thương