Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xïŋ˧˧ xïk˧˥kʰïn˧˥ kʰḭ̈t˩˧kʰɨn˧˧ kʰɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xïŋ˧˥ xïk˩˩xïŋ˧˥˧ xḭ̈k˩˧

Xem thêm sửa

  1. Suối vàng khuất mặt cũng khinh khích cười (Nhđm
    Nếu bạn biết tên đầy đủ của Nhđm, thêm nó vào danh sách này.
    )

Dịch sửa

Tham khảo sửa