Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

khang

  1. gang.