Tiếng Mường sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

khủ

  1. thuồng luồng.