Tiếng Mường

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

khủ

  1. thuồng luồng.