Tiếng Mường

sửa

Cách phát âm

sửa

Số từ

sửa

khảu

  1. sáu.