Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

khương

  1. giỏ.
    Tua đảy tua khảu khương
    được con nào cho vào giỏ con ấy.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên