Tiếng Mường sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

khũ

  1. đá.
  2. núi.