Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xəwŋ˧˧ ŋɨ̤ŋ˨˩kʰəwŋ˧˥ ŋɨŋ˧˧kʰəwŋ˧˧ ŋɨŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xəwŋ˧˥ ŋɨŋ˧˧xəwŋ˧˥˧ ŋɨŋ˧˧

Tính từ sửa

không ngừng

  1. để diễn ta một cái gì đó làm vĩnh viễn, không bao giờ dừng.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)