Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xi˧˥ ʨə̤ːj˨˩kʰḭ˩˧ tʂəːj˧˧kʰi˧˥ tʂəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˩˩ tʂəːj˧˧xḭ˩˧ tʂəːj˧˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa