Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

investing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của invest

Chia động từSửa đổi