Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  • IPA: /ɪn.ˈtrɪn.zɪk/

Tính từ Sửa đổi

intrinsic /ɪn.ˈtrɪn.zɪk/

  1. (Thuộc) Bản chất, thực chất; bên trong.
    intrinsic value — giá trị bên trong; giá trị thực chất
  2. (Giải phẫu) Ở bên trong.

Tham khảo Sửa đổi