Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

inned

  1. Quá khứphân từ quá khứ của inn.

Chia động từSửa đổi