Tiếng Hà Lan

sửa

Đại từ

sửa

ie

  1. (địa phương, Hà Lan) Đại từ ngôi thứ ba số ít giống đực, dạng bớt của hij.