Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

id /ˈɪd/

  1. (Sinh vật học) Ít (đơn vị chất giống).
  2. (Triết học) Xung động bản năng.

Tham khảo sửa