Tiếng Mangghuer sửa

Danh từ sửa

huang

  1. năm.

Tham khảo sửa