Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

hoy /ˈhɔɪ/

  1. (Hàng hải) Tàu nhỏ (chở hàng hoá và khách trên những quâng đường ngắn).

Thán từ sửa

hoy /ˈhɔɪ/

  1. Ê!
  2. Đi! đi!

Tham khảo sửa