Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

hinting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của hint

Chia động từSửa đổi