Tiếng Na UySửa đổi

Động từSửa đổi

Các dạng
Nguyên mẫu å hende
Hiện tại chỉ ngôi hender
Quá khứ hendte
Động tính từ quá khứ hendt
Động tính từ hiện tại

hende

  1. Xảy ra, xảy đến.
    Det hendte en ulykke.
    Kan hende har du rett. — Có thể anh đúng.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi