Tiếng Na UySửa đổi

Động từSửa đổi

Các dạng
Nguyên mẫu å gre
Hiện tại chỉ ngôi grer
Quá khứ gredde
Động tính từ quá khứ gredd
Động tính từ hiện tại

gre

  1. Chải (đầu, tóc).
    å gre håret
    å gre seg

<0>

Phương ngữ khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi