Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɡlət.nəs/

Tính từ sửa

gluttonous /ˈɡlət.nəs/

  1. Háu ăn, phàm ăn, tham ăn.

Tham khảo sửa