Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɨəŋ˧˧ saːŋ˧˥ɣɨəŋ˧˥ ʂa̰ːŋ˩˧ɣɨəŋ˧˧ ʂaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɨəŋ˧˥ ʂaːŋ˩˩ɣɨəŋ˧˥˧ ʂa̰ːŋ˩˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa