Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ɪ.ˈroʊ.ni.əs/

Tính từ sửa

erroneous /ɪ.ˈroʊ.ni.əs/

  1. Sai lầm, sai sót; không đúng.

Tham khảo sửa