Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

ensillé (danh từ vô thể ensillar)

  • Ngôi thứ nhất (yo) thì quá khứ của ensillar.