Tiếng Afrikaans sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Hà Lan eerlijk.

Cách phát âm sửa

  • (tập tin)

Tính từ sửa

eerlik

  1. Trung thực.