Tiếng Hà Lan sửa

Cấp Không biến Biến Bộ phận
eeltig eeltige eeltigs
So sánh hơn eeltiger eeltigere eeltigers
So sánh nhất eeltigst eeltigste

Tính từ sửa

eeltig (so sánh hơn eeltige, so sánh nhất eeltiger)

  1. thuộc chai (da cứng hơn), có chai, với chai

Đồng nghĩa sửa

eelterig

Từ liên hệ sửa

eelt