Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Viết tắt của tiếng Latinh exempli gratiā ("thí dụ"). Đây từ gratiā theo cách công cụ.

Phó từSửa đổi

e.g.

  1. Thí dụ.

Cách dùngSửa đổi

  • Không nên sử dụng e.g. với danh sách thí dụ không đầy đủ (nếu đầy đủ thì nên sử dụng i.e.) và không nên có et cetera hay etc. đằng sau.
  • Đặt e.g. giữa dấu ngoặc đơn trong bản viết và bỏ dấu phẩy đằng sau khi sử dụng từ này để nói "thí dụ".
  • Không có nhất trí ý kiến về việc in xiên từ này và về việc bỏ chữ khoảng cách không ngắt như e. g.

Đồng nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi