Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

drowning

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của drown

Chia động từSửa đổi