Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

dotting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của dot.

Chia động từSửa đổi