Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

disbelieving

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của disbelieve.

Chia động từSửa đổi