Tiếng Nùng sửa

Danh từ sửa

sèn

  1. Tiền.

Tiếng Tày sửa

Danh từ sửa

sèn

  1. Tiền.