Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

clouding

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của cloud.

Chia động từSửa đổi