Tiếng Quảng Lâm sửa

Danh từ sửa

chau

  1. cháu.