Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

cháp

  1. gang tay.