Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

cafes

  1. Dạng số nhiều của cafe.