Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

cafés

  1. Dạng số nhiều của café.