Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈbrə.ðɜː.li/

Tính từ sửa

brotherly /ˈbrə.ðɜː.li/

  1. Anh em.

Phó từ sửa

brotherly /ˈbrə.ðɜː.li/

  1. Như anh em, anh em.

Tham khảo sửa