Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓe̤˨˩ za̤ːj˨˩ɓe˧˧ jaːj˧˧ɓe˨˩ jaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓe˧˧ ɟaːj˧˧

Danh từ sửa

bề dài

  1. Xem chiều dài