Tiếng Anh

sửa

Phó từ

sửa

afterwards

  1. Sau này, về sau, sau đấy, rồi thì.

Tham khảo

sửa